BOMAS Kft.

Általános Szerződési Feltételek

 1. Hatály, fogalmak

  1. Jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2015. február 01. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. Jelen ÁSZF-ben a BOMAS Kft. (székhely: 4200 hajdúszoboszló, Hamvas u. 11/a.; cgj. 09-09-005120): – továbbiakban- Szállító, míg a vele szerződéses jogviszonyban álló fél a Megrendelő, míg Szállító és megrendelő együttesen: Felek elnevezéssel szerepelnek.

  2. A felek Szerződéses nyilatkozata és a jelen ÁSZF együtt alkotják felek szerződését (továbbiakban: Szerződés). Megrendelő által megrendelt, Szállító által szállított áru vagy teljesített szolgáltatás a jelen ÁSZF-ben összefoglalóan: Termék elnevezéssel szerepel. Szállítási bizonylatnak minősül az átadás átvételi jegyzőkönyv, a fuvarlevél, szállító levél.

  3. Ezen dokumentum a Szállító és a vele szerződéses jogviszonyban lévő Megrendelők jogait és kötelezettségeit, elszámolási és pénzügyi fizetési feltételeit, illetve minden egyéb általános szerződési feltételt határoz meg.

  4. Felek eltérő megállapodása hiányában – Megrendelő megrendelése esetén minden esetben a jelen ÁSZF-nek az elfogadását is jelenti.

 2. Szerződéses nyilatkozatok:

  1. Az ajánlatkérések, az ajánlatok, az egyedi, nevesített szerződések, valamint mindezek módosítása és kiegészítése (továbbiakban együtt: Szerződéses nyilatkozatok) érvényességéhez írásbeli alak kell. A szerződéses nyilatkozatok postai úton, telefaxon, e-mail útján valamint személyes kézbesítéssel továbbíthatóak. Ettől eltérő módon tett nyilatkozat csak abban az esetben hoz létre szerződést és teljesítési kötelezettséget, ha Megrendelő igazolt módon kifejezetten elfogadta a Szállító ajánlatát. A felek a szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek keretében kötelesek egymást minden a teljesítést érintő kérdésről megfelelő időben és módon tájékoztatni. A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy átvettnek minősül az írásbeli nyilatkozat (ideértve a számlát is) a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, a postai feladástól számított ötödik napon, ha a nyilatkozatot a címzett a megrendelésben megjelölt székhelyére küldik ajánlott küldeményként vagy a címzett a megrendelésben megjelölt székhelyére küldött tértivevényes küldeményt bármely okból a címzett nem veszi át; a küldés napján a megrendelésben megjelölt telefax, vagy e-mail címre történő küldés esetén, továbbá az átadáskor, a személyes megbízott általi küldés esetén. Amennyiben a kapcsolattartók személyében változás áll be, a felek kötelesek haladéktalanul értesíteni erről egymást, az értesítés elmaradására a mulasztó fél nem hivatkozhat.

  2. A jelen ÁSZF és a Szállító ajánlata elfogadottnak tekinthető, ha Megrendelő a Szállító ajánlatát elfogadva megteszi a megrendelést vagy a Szállító megrendelésre tett visszaigazolásában rögzítettekre 3 (három) naptári napon belül bármilyen írásos formában nem tesz észrevételt vagy egyéb ráutalással, illetve a Termék átvételével annak tudomásulvételét kifejezésre juttatja az ajánlat elfogadását.

  3. Szállító ajánlati kötöttsége 10 (tíz) naptári nap lejártával megszűnik.

  4. Bármely Szállító által Megrendelő rendelkezésére bocsátott dokumentáció tulajdon és szerzői jogát Szállító kifejezetten fenntartja, ezeket a Megrendelő harmadik személy részére – Szállító előzetes kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül - nem teheti hozzáférhetővé. Szállító kötelezi magát, hogy a Megrendelő Szállító rendelkezésére bocsátott bármely dokumentációját üzleti titokként kezeli. Szállító nem köteles vizsgálni, hogy Megrendelő megrendelésével érintett termék harmadik fél oltalmi jogával érintett-e.

  5. Szállító első ajánlata rendszerint díjmentes, a további ajánlatok, tervek stb. elkészítéséért abban az esetben nem jár díjazás, ha a Termék Megrendelő részéről megrendelésre, illetve Szállító részéről visszaigazolásra kerül.

  6. A Szerződéses nyilatkozat nyelve magyar, ideértve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szóbeli és írásbeli kommunikációt is, különösen a terveket, jóváhagyásokat, technológiai leírásokat, számlákat jegyzőkönyvet és minden egyéb iratot is.

 3. Megrendelő és Szállító jogai és kötelezettségei

  1. Megrendelő köteles a szerződéses kapcsolat fennállta alatt a cégadataiban bekövetkezett változásokat írásban bejelenteni Szállító részére. Ennek elmulasztása esetén a Szállító a Megrendelő megrendelésben vagy a szerződésben rögzített adatait érvényesnek és hatályosnak tekinti.

  2. Megrendelő a jelen szerződéses feltételek elfogadásával kijelenti, hogy felszámolási eljárás nincs ellene folyamatban, nem rendeltek el ellene felszámolást, továbbá csődeljárás és végelszámolás nem indult. Megrendelő haladéktalanul köteles értesíteni Szállítót, ha a Megrendelő esetében a megjelölt eljárások megindultak. A felek rögzítik, hogy a Szállító vezető tisztségviselője esetében a Ptk. 6:541 §-ában meghatározott egyetemleges kártérítési felelősséget, továbbá a Ptk. 3:118 §-ában meghatározott kártérítési felelősséget kizárják. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szállító vezető tisztségviselőjével szemben a Ptk. 6:541§.-a alapján, valamint a Ptk. 3: 118 §.-a alapján nem jogosult sem kártérítési sem megtérítési igényt érvényesíteni. Megrendelő a jelen pontban meghatározott kártérítési jogáról a jelen szerződéses feltételek elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond.

  3. Felek eltérő megállapodása hiányában a megállapodott ár nem tartalmazza a szállítás és a csomagolás költségeit. A terméket Megrendelő a Szállító hajdúszoboszlói székhelyén jogosult és köteles átvenni, ettől a felek Szerződéses Nyilatkozataikban eltérhetnek.

  4. A fizetés módja átutalás. A díj 50 %-a előlegként a megrendeléssel egyidőben esedékes, a fennmaradó 50 % a termék átvételekor esedékes készpénzben vagy előre történő átutalással. A fizetés akkor tekinthető teljesítettnek, ha készpénzben megtörtént, vagy amikor a Szállító által kiállított átutalásos számla összege minden levonás nélkül a Szállító bankszámláján jóváírásra került. Szállító kizárja Megrendelő beszámítási jogát bármilyen jogcímen az ellenértékbe.

  5. Szállító késedelmes fizetés esetén az esedékesség napjától a Ptk. 6:155. §.-ban a gazdálkodó szervezetekre megjelölt mértékben késedelmi kamatot számít fel, valamint felszámítja a fizetési késedelemmel összefüggésben felmerült mindennemű költségeit is, különös tekintettel a 2011/7/EU irányelvben rögzítettekre. Szállító a teljesítést a pénzügyi fedezet biztosításig visszatarthatja, vagy elállhat a szerződéstől, továbbá a felmerült kárának a megtérítését kérheti, ha a Szállító esetében a megrendelésre tett visszaigazolását követően olyan körülmények váltak ismertté, melyek a Megrendelő hitelképességét csökkentik.

  6. Szállító a rész- és előszállítás jogát fenntartja, külön megrendelői hozzájárulás nélkül is. Szállító a terméket fuvaroztatás, szállítmányozás esetén csak és kizárólag a Megrendelő külön kérésére és költségére biztosítja és csak a Megrendelő által megjelölt kockázati körben.

  7. Ha a termék átadása Szállítótól független körülmények miatt késedelmet szenved, a kárveszély a szállítási készre-jelentés napjától a Megrendelőre száll át. Szállító a termék készre-jelentését követő 8 (nyolc) naptári napon túl felszámítja a tárolási költséget, amely saját tárolás esetén a számlaösszeg legalább 12 %-a. Amennyiben méltányos – írásban közölt – póthatáridőn belül sem kerülhet sor a teljesítésre, a további tárolás helyett Szállító a termék felett rendelkezhet, valamint új szállítási határidőt jelölhet meg.

   Szállító jogosult ezen esetekben Megrendelővel szemben érvényesíteni az ezzel összefüggésben felmerült mindennemű költségét is.

  8. Amennyiben a felek abban állapodnak meg, hogy Szállító leszállítja a terméket a Megrendelő által megjelölt címre, úgy abban az esetben a szállítás során bekövetkezett, a termék felhasználhatóságát nem akadályozó sérülés miatt a Termék Megrendelő általi átvétele nem tagadható meg.

  9. A termék átadás-átvétele szállítási bizonylat, vagy egyéb dokumentum Megrendelő általi aláírásával történik. Megrendelő nevében munkavállalója/megbízottja/alvállalkozója/egyéb teljesítési segédje is jogosult a szállítási bizonylatot, vagy egyéb dokumentumot aláírni.

  10. A Szállító ajánlatában szereplő határidők tájékoztató jellegűek. Az érvényes teljesítési határidőt Szállító a megrendelés visszaigazolásában adja meg, miután minden műszaki és szállítási kérdés a Megrendelővel tisztázásra került, és Megrendelő az átvételig az esedékes árat megfizette. A Termék szállíthatóságának, illetve a szolgáltatás elvégzésének készre-jelentése határidőn belüli teljesítést jelent, abban az esetben is, ha annak elszállítása vagy feladása, illetve átadása bármilyen okból rövid időn belül nem lehetséges.

  11. Vis major esetén, továbbá más olyan esemény következtében, mely Szállító önhibáján kívül a teljesítés rendes folyamatát akadályozza, illetve késlelteti, a teljesítési határidő az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodik, és kivételes esetben, ha a Szállító felróhatóságának hiányát a körülmények kétséget kizáróan indokolják, teljesítési kötelezettsége alól teljesen vagy részlegesen mentesül. Az akadály felmerültéről és megszűnéséről Szállító a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja. Szállító vis major esetében jogosult – egyéb jogainak érintése nélkül – a szerződéstől teljesen vagy részben elállni, amennyiben ezek az események nem jelentéktelen időtartamúak és/vagy a Szerződés fenntartása Szállító érdekeinek egyéb jelentős sérelmét idézi elő.

 4. Megrendelőnél végzett munka specifikus szabályai

  1. Megrendelőnél végzett helyszíni munkavégzés során a munkavégzés helyszínén a Megrendelő köteles gondoskodni a munkavédelmi előírások által előírt személyi és tárgyi védelemről, beleértve a helyi biztonsági előírásokra vonatkozó felvilágosítást is.

  2. A teljesítésre megjelölt határidő meghosszabbodik, ha a munkálatokat a Szállítónak fel nem róható körülmények akadályozzák. A munkák ilyen okból történő elhúzódásából származó költségek Megrendelőt terhelik. Az átvétel során észlelt hibákat, eltéréseket Szállító saját költségére köteles kijavítani, kivéve ha azok a Megrendelő mulasztására illetve felelősségére vezethetők vissza.

 5. Tulajdonjog fenntartása

  1. Szállító fenntartja a tulajdonjogát a Megrendelő részére szállított valamennyi Termékre a vételár és az összes teljesítéssel összefüggő mellékköltség kifizetéséig, illetve amíg a Megrendelő a Szállítóval fennálló jogviszonyából eredő mindennemű kötelezettségét nem teljesítette. A tulajdonjog fenntartása ideje alatt a tulajdonjog fenntartással érintett Termékekre a harmadik személy javára történő tulajdonba adás Szállító előzetes írásbeli beleegyezése nélkül érvénytelen.

  2. Megrendelő az 1. pont esetében is jogosult a szokásos üzleti tevékenysége során a leszállított Terméket más eredetű gyártmányhoz kapcsolni, megmunkálni, illetve felhasználni azzal a kikötéssel, hogy az így keletkező tárgyakra is vonatkozik a Szállító tulajdonjogának a fenntartása, vagyis azon tulajdonostársi jogot szerez a Termék és a másik termék felhasználásának arányában. A megrendelő az így keletkezett művet Szállító számára térítésmentesen köteles megőrizni Szállító jogfenntartásának érvényességi időszakában. Jogellenes értékesítés esetén a Megrendelő köteles tartozását megfizetni.

  3. Amennyiben Megrendelő ezen pontban rögzítetteket megsérti, úgy Szállító jogosult a Termék nettó eladási ára 30 %-ának megfelelő összegű kötbért érvényesíteni.

 6. Jótállás és szavatosság

  1. A Szállító a jótállás időtartama alatt a jelen feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. A Megrendelő csak abban az esetben érvényesítheti a garanciát, ha az összes kötelezettségét már teljesítette a Szállító felé. A jótállás kizárólag a Szállító által beépített alkatrészekre vonatkozik. Szállító mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja hogy a hiba oka a teljesítése után keletkezett. A jótállás nem érvényesíthető az alábbi okokból bekövetkező meghibásodásokra: általános kopás, helytelen használat, karbantartás hiánya, vagy helytelen karbantartás, a megrendelő vagy harmadik személy általi beüzemelés, beszerelés, módosítások vagy javítás, bármilyen okból történő megbontás. Nem áll fenn a garancia a beépített használt termékekre és alkatrészekre, illetve azokra az alkatrészekre, melyekre a gyártó ad garanciát. A jótállás a jótállási határidőn belül érvényesíthető. Megrendelő köteles a hiba felfedezésétől számított 8 (nyolc) napon belül jelezni Szállító felé a hiba felmerülését. A jótállási idő a Termék Megrendelő általi átvételének időpontjában kezdődik. Szállító a hibátlan teljesítésért új termékek esetén 1 (egy) év, Szolgáltatások esetén 6 (hat) hónapos jótállást vállal. Szállító jótállása csak a rendeltetésszerű használat közben meghibásodott termékre vonatkozik. Nem tartoznak a garancia körébe a külső szennyeződésekből eredő hibák. Amennyiben a Szállító jótállásra kötelezett, úgy abban az esetben a Szállító dönt arról, hogy kijavítja-e a terméket vagy árleszállítást alkalmaz.

 7. Kártérítési felelősség

  1. A Szállító kártérítési felelőssége a törvényi rendelkezésektől eltérően a teljes megrendelés nettó összegének 15 %-áig (tizenöt százalékáig) terjed. Szállító nem köteles megfizetni a közvetett károkat, a termelésben bekövetkezett veszteségeket, haszonkiesést, szállítási költségeket, utazási és szállás költségeket.

 8. Irányadó jog

  1. A Megrendelő és a Szállító közötti jogviszonyra a magyar jog az irányadó. A felek esetleges jogvita esetén hatáskörtől függően kikötik a Debreceni Járásbíróság és Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Kövess minket Facebook-on